วันที่ 9 -10 พ.ย.65 : พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง ปล.กห.(1) และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝปท.(เชียงใหม่)

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม
พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง ปล.กห.(1) และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝปท.(เชียงใหม่)

พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง ปล.กห.(1) และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝปท.(เชียงใหม่)

วันที่ 9 -10 พ.ย.65 : พล.อ.อ.ธนศักดิ์ เมตะนันท์ รอง ปล.กห.(1) และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝปท.(เชียงใหม่)

พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน รอง ปล.กห.(3) และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝปท.(เชียงใหม่)

พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน รอง ปล.กห.(3) และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝปท.(เชียงใหม่)

พล.อ.สราวุธ รัชตะนาวิน รอง ปล.กห.(3) และคณะ ตรวจเยี่ยม ศฝปท.(เชียงใหม่) เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65

การดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง

การดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง

ศฝปท.(เชียงใหม่) จัดการฝึกอบรม หลักสูตร "การดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกทบทวนการใช้อุปกรณ์ในการดับเพลิง" เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65

กำลังพล ศฝปท.(เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล

กำลังพล ศฝปท.(เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล

วันที่ 4 พ.ค.65 เวลา 1000 กำลังพล ศฝปท.(เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมวันฉัตรมงคล

กำลังพล ศฝปท.(เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมอบรมศีลธรรม

กำลังพล ศฝปท.(เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมอบรมศีลธรรม

วันที่ 28 มี.ค.65 เวลา 0900 กำลังพล ศฝปท.(เชียงใหม่) ร่วมกิจกรรมอบรมศีลธรรม