ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร (เชียงใหม่)
กรมการพลังงานทหาร
Defence Energy and Petroleum Training Center (Chiangmai)
Defence Energy Department

   

พล.ต.ชาญณรงค์ รัตนาจารย์
ผทค.สป.ปฏิบัติหน้าที่
หน.ศฝปท.(เชียงใหม่)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่สำคัญ ของ ศฝปท.(เชียงใหม่)




     


งานสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ
ศูนย์ฝึกศึกษาบุคลากรด้านปิโตรเลียมและพลังงานทหาร(เชียงใหม่) กรมการพลังงานทหาร
51 ถนน โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5322-1126 , 0-5340-8475-6